نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اسم تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • اصل ارتباط ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]

ت

 • تبدیل به غلت تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • ترتیب وند ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • تکواژهای دستوری تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]

ح

 • حذف تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]

د

 • درج تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]

ر

 • رده‌شناسی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

ز

 • زمان شروع واک (وی‌اُتی) تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]

س

 • ساخت ارگتیو صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • ساخت ملکی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

ش

ص

 • صرف فعل صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]

ف

 • فرایند حذف بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • فرایند کشش جبرانی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

ک

 • کردی ایلام تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • کردی سورانی تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • کردی گورانی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

گ

 • گویش اردستانی صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • گویش تایبادی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • گویش مازندرانی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • گویش‌های اصفهان صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • گویش‌های مرکزی صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]

م

ن

 • نظام مطابقه نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]
 • نظریه بهینگی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]

و

 • واج‌شناسی (آزمایشگاهی) تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • واژه‌بست ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • واژه بست‌های شخصی نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]
 • واکداری تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • وند اشتقاقی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • وند تصریفی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]

ه

 • همخوان‌های انسدادی تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]