نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اَبَرج بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ادبیات شفاهی قشقایی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • ایران اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • الگوی تطابق گفتاری گایلز(1982) انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • الگوی فرکلاف جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • انگیزه و الگوی رمزگردانی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]

ب

 • بیماری جرب اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]

ت

 • تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • تغییرات آوایی و معنایی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • تکیه تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]

ج

 • جنس دستوری تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]

چ

 • چندمعنایی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]

خ

 • خودایستا سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]

د

 • درودزن بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • دشتک بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • دگرگونی زبانی دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]

ر

 • ریشه‌شناسی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ریشه‌شناسی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]

ز

 • زبان ترکی آذری بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • زبان ترکی زنجانی همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • زبان لاری فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • زبان هورامی تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • زبان و گویش بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • زن جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]

س

 • ساختواژه تصریفی سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • سازه‌های تصریفی فعل سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]

ش

 • شیوه بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

ف

 • فرایند واجی فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • فعل‌بنیاد بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • فعل حرکتی بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • فعل واژگانی سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • فولکلور جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]

ق

 • قمربنیاد بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

ک

 • کنایی گسسته دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]
 • کندازی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]

گ

 • گویش بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • گویش اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • گویش گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]
 • گویش بستکی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • گویش دماوندی همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • گویش سیستانی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • گویش کُرْتَه سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • گویش محلی عربی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • گویش‌های تاتی دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]

ل

 • لری گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]
 • لنده گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]

م

 • مسیر بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • مشخصه‌های تمایزدهنده همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • مقوله دستوری تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]

ن

 • نشخوارکنندگان اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • نظریه روان‌شناسی اجتماعی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • نظریه هندسه مشخصه‌های واجی همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • نظریه هندسه مشخصه‌های واجی همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]

ه

 • همگونی فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • همگونی کامل همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • همگونی همخوان با همخوان همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • همگونی همخوان با همخوان همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • هم‏‌معنایی بافت‏ مقید ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]
 • هم‏نامی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]