نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اَبَرج بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ادبیات شفاهی قشقایی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • ادبیات کُرمانجی تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]
 • ایران اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • استعاره بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 291-315]
 • استعاره‌های ‌زیربنایی بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 59-85]
 • اسم تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • اسم مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 167-198]
 • اصل ارتباط ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • الگوی تیره هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی تطابق گفتاری گایلز(1982) انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • الگوی شفاف هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی فرکلاف جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • الگوی کامل هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندام‌واژه خسرو و شیرین بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 291-315]
 • انسدادهای واک‌دار زبــان فارسی بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-135]
 • انگارة ترکیبی بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 87-111]
 • انگیزه و الگوی رمزگردانی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]

ب

 • برنـوا فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 67-89]
 • بیماری جرب اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]

پ

 • پیشوند اشتقاقی بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 243-265]
 • پیکانی پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیکره شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]

ت

 • تابع صیغگان تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل به غلت تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • تحلیل رده‌شناختی گویشی تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 27-57]
 • تحلیل گفتمان انتقادی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • ترتیب وند ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • ترکی همدانی هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصریف مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 167-198]
 • تضعیف فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 67-89]
 • تغییرات آوایی و معنایی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • تغییردهندة ‌مقوله بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 243-265]
 • تکرار کامل فرایند تکرار در زبان لاری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 91-111]
 • تکرار ناقص فرایند تکرار در زبان لاری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 91-111]
 • تکیه تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • تکواژ "-æ" بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکواژهای دستوری تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • تناوب سببی تناوب سببی در گویش خوری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]
 • تناوب (ضد) سببی تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 219-241]

ج

 • جایگاه تولید بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-135]
 • جای‌نام اسم‌ مکان‌های بی‌نشان در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایران و کاربرد آن‌ها در کده‌نام‌های ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جای‌نام‌های مرکّب اسم‌ مکان‌های بی‌نشان در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایران و کاربرد آن‌ها در کده‌نام‌های ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جانوران بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 59-85]
 • جرقویه پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جفت‌‌های همبستگی ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 133-165]
 • جنس دستوری تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]

چ

 • چپ انشعابی ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 133-165]
 • چندمعنایی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]

ح

 • حافظ ‌مقوله بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 243-265]
 • حذف تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • حذف بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]

خ

 • خودایستا سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]

د

 • دیدگاه شناختی بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 291-315]
 • درج تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • درودزن بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • دستور پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستوری‌شدگی بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دشتک بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • دگرگونی زبانی دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]
 • دوگان‌سازی دوگان‌سازی در زبان لاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوگان‌سازی کامل دوگان‌سازی در زبان لاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوگان‌سازی ناقص دوگان‌سازی در زبان لاری [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • راست انشعابی ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 133-165]
 • ریخت‌شناسی تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]
 • رده‌شناسی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • ریشه‌شناسی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • ریشه‌شناسی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]
 • ریشه‌شناسی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]
 • روش پیکره‌بنیاد بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 243-265]
 • رویکرد پایه‌ـ مشترک تناوب سببی در گویش خوری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]
 • رویکرد واجی دوگان‌سازی در زبان لاری [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زایایی سراسری بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 243-265]
 • زبان‌پریش بروکا مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 113-132]
 • زبان‌پریشی دوزبانه مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 113-132]
 • زبان ترکی آذری بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • زبان ترکی زنجانی همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • زبان کردی تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 219-241]
 • زبان کُردی بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]
 • زبان لاری فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • زبان لاری فرایند تکرار در زبان لاری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 91-111]
 • زبان لاری دوگان‌سازی در زبان لاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان‌های ایرانی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]
 • زبان هورامی تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • زبان و گویش بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • زمان شروع واک (وی‌اُتی) تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • زن جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]

س

 • ساختار صرفی و معنایی کده‌نام‌ها اسم‌ مکان‌های بی‌نشان در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایران و کاربرد آن‌ها در کده‌نام‌های ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت ارگتیو صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • ساخت پیکره شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]
 • ساخت ملکی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • ساخت موضوعی تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 219-241]
 • ساختواژه تصریفی سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • سازه‌های تصریفی فعل سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • سازه‌های جای‌نام‌ساز اسم‌ مکان‌های بی‌نشان در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایران و کاربرد آن‌ها در کده‌نام‌های ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سببی‌سازی تناوب سببی در گویش خوری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 1-25]
 • سه‌خشتی تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]
 • سوی انشعاب ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 133-165]

ش

 • شاخص‌های کلیدیِ شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]
 • شاهنامه بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 291-315]
 • شناسه‌های فعلی نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]
 • شیوه بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

ص

 • صرف تابع‌های صیغگانی تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صرف فعل صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • صیغگان اشتقاقی تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیغگان تصریفی تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صورتگاه تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی [(مقالات آماده انتشار)]

ض

غ

 • غزلیات شمس بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 291-315]

ف

 • فارسی-کردی مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 113-132]
 • فرازبان معنایی طبیعی بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 59-85]
 • فرایند تکرار فرایند تکرار در زبان لاری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 91-111]
 • فرایند حذف بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • فرآیند ساخت پیکره شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]
 • فرایند کشش جبرانی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • فرایندهای تضعیف بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 87-111]
 • فرایندهای واژه‌سازی فرایند تکرار در زبان لاری [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 91-111]
 • فرایند واجی فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • فرایند واژ ـ واجی بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-65]
 • فرونوا فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 67-89]
 • فعل‌بنیاد بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • فعل حرکتی بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • فعل واژگانی سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • فولکلور جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]

ق

 • قلـب فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 67-89]
 • قمربنیاد بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

ک

 • کده‌نام‌های ترکیبی اسم‌ مکان‌های بی‌نشان در برخی از زبان‌ها و گویش‌های ایران و کاربرد آن‌ها در کده‌نام‌های ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی ایلام تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • کردی ایلامی واژه بست در کردی کلهری ایلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی جنوبی بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی سورانی تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • کردی گورانی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • کشش جبرانی بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]
 • کلمات دستوری مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 113-132]
 • کلمات واژگانی مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 113-132]
 • کنایی گسسته دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]
 • کندازی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]

گ

 • گذرهای سازه دوم و سوم بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-135]
 • گویش بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • گویش اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • گویش گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]
 • گویش اردستانی صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • گویش اوزی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]
 • گویش اِوَزی تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 27-57]
 • گویش بستکی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • گویش بشاگردی مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 167-198]
 • گویش تایبادی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • گویش تاتی بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-65]
 • گویش دماوندی همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • گویش سیستانی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • گویش کُرْتَه سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • گویش کُرمانجی بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]
 • گویش کلهری واژه بست در کردی کلهری ایلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش لارستانی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]
 • گویش مازندرانی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • گویش محلی عربی بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • گویش‌های ایرانی بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 87-111]
 • گویش‌های ایرانی تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]
 • گویش‌های اصفهان صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • گویش‌های تاتی دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]
 • گویش‌های جنوب غربی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 27-46]
 • گویشهای مرکزی پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش‌های مرکزی صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]
 • گونة گفتاری شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]
 • گونة ملکشاهی بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونة نوشتاری شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 267-290]

ل

 • لری گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]
 • لنده گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]

م

 • مالکیت انتقال‌پذیر ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • مالکیت انتقال‌ناپذیر ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • مجهول تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 219-241]
 • محدودیت‌ها بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-65]
 • مسیر بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]
 • مشخصه‌های تمایزدهنده همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • مطابقة فاعل تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 27-57]
 • مطابقة مفعول تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 27-57]
 • مطابقه واژه بست در کردی کلهری ایلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معناشناسی شناختی بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 59-85]
 • مقوله دستوری تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]
 • مؤلفه‌های ترتیب واژگانی تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 27-57]
 • مؤلفه‌های رده‌شناختی ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 133-165]
 • مولکول‌های معنایی بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 59-85]

ن

 • نابینایی بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 113-135]
 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 199-218]
 • نشخوارکنندگان اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]
 • نظام مطابقه نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]
 • نظام واجی زبان فارسی بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 87-111]
 • نظریة مورایی بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 1-25]
 • نظریه بهینگی بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • نظریه‌ی بهینگی بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-65]
 • نظریه روان‌شناسی اجتماعی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • نظریه هندسه مشخصه‌های واجی همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • نظریه هندسه مشخصه‌های واجی همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]

و

 • واجشناسی پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج‌شناسی (آزمایشگاهی) تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • واج‌شناسی زایشی فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا» [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 67-89]
 • واج‌شناسی زایشی بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 87-111]
 • واژه بست واژه بست در کردی کلهری ایلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌بست ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • واژه‌بست بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی [دوره 4، شماره 1، 1398، صفحه 47-65]
 • واژه‌بست مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 167-198]
 • واژه بست‌های شخصی نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]
 • واکداری تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • ویژگی‌های واژ-نحوی مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی [دوره 4، شماره 2، 1398، صفحه 167-198]
 • وند واژه بست در کردی کلهری ایلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وند اشتقاقی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]
 • وند تصریفی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]

ه

 • هماهنگی واکه‌ای هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همخوان‌های انسدادی تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]
 • همگونی فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • همگونی کامل همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • همگونی همخوان با همخوان همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • همگونی همخوان با همخوان همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • هم‏‌معنایی بافت‏ مقید ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]
 • هم‌نامی بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم‏نامی ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]