اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جلال رحیمیان

زبان‌شناسی مقایسه‌ای استاد زبان‌های خارجی دانشگاه شیراز

jrahimianrose.shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباسعلی آهنگر

زبان شناسی و مطالعات میان رشته ای استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ahangarenglish.usb.ac.ir

دکتر فرخ حاجیانی

فرهنگ و زبان های باستانی دانشیار دانشگاه شیراز

hajianifyahoo.com

دکتر علیرضا خرمایی

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

khoalireza23gmail.com

دکتر محمد راسخ مهند

زبان‌شناسی استاد دانشگاه بوعی همدان

mrasekhmahandyahoo.com

دکتر والی رضایی

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

vali.rezaifgn.ui.ac.ir

دکتر بتول علی‌نژاد

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

batool_alinejadyahoo.com

دکتر مهین‌ناز میردهقان

زبان‌شناسی دانشیاز دانشگاه شهید بهشتی

mahinnaz.mirdehghangmail.com

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

زبان‌شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mnkohanyahoo.com

دکتر لطف‌الله یارمحمدی

زبان‌شناسی استاد دانشگاه شیراز

drly.armogmail.com

مدیر داخلی

دکتر منوچهر کوهستانی

زبان‌شناسی استادیار دانشگاه شیراز

m.kouhestanishirazu.ac.ir
071-36134292
0000-0002-9830-5667