دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-315 
7. مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد


9. تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)

صفحه 219-241

10.22099/jill.2020.34472.1157

شاهین احمدی‌شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ محمد صدیق زاهدی