دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-179 
7. صرف فعل در گویش اردستانی

صفحه 149-179

محمد مطلّبی؛ سحر برنده