دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-166 
2. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

صفحه 23-52

10.22099/jill.2017.4015

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد