نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شیما بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • اخلاقی باقوجری، الهام بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • انصاریان، شادی ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

ب

 • بامشادی، پارسا ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • برنده، سحر صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]

د

 • داوری، شادی ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]

ع

 • عباسیان، فاطمه تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]

ک

 • کوکبی، بهناز ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط» [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 45-75]

گ

 • گرامی، شهرام نظام مطابقه در گویش شورابی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 124-148]

م

 • محمدی، آزاد تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • مدرسی قوامی، گلناز تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 76-96]
 • مطلّبی، محمد صرف فعل در گویش اردستانی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 149-179]

ن

 • نوربخش، ماندانا تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 97-123]