نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگر، عباسعلی سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]

ا

 • اسلامی، علی اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]

ت

 • تدو، محمد بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]

چ

 • چنگیزی، احسان ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]

ح

 • حاجیانی، فرخ بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • حجازی، محمدجواد همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • حجازی، محمد جواد همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]

خ

 • خرمی، باقر گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]

د

 • دیانت، لیلا فرایند همگونی در زبان لاری [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • دلارامی فر، منصوره انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 116-142]
 • دورودی، مجتبی بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]

ر

 • رحمتی نژاد، لیلا همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 23-52]
 • رضی نژاد، سیدمحمد بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

س

 • سجادی، سیدمهدی تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 161-176]

ص

 • صدیقی نژاد، سپهر سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 32-73]
 • صفری، علی دگرگونی زبانی: شواهدی از الگوی کنایی گسسته در گویش‌های تاتی جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 74-101]

ع

 • عبدالکریمی، سپیده ابعاد معنایی «انداختن» و «بریدن» با رویکردی درزمانی: چندمعنایی، هم ‏نامی یا هم ‏معنایی بافت‏ مقید؟ [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 86-115]

ف

 • فلاحی، محمد هادی جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]

ک

م

 • محمودی، محسن بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-22]
 • میرزایی، ارسلان جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 122-160]
 • میرزائی، رضا بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 177-202]
 • مسیحی پور، مرضیه گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 143-159]
 • مهدیخانی، مینا همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]

ن

 • نوعی هشجین، معراج بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

و

 • واعظی، هنگامه بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 102-121]

ه

 • هوشمند، الهام اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 73-85]