انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان گویشوران سیستانی، براساس دیدگاه گایلز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی انگیزه و الگوهای رمزگردانی در میان آن دسته از گویشواران سیستانی استان سیستان و بلوچستان است که به دو گویش محلی و فارسی معیار صحبت می‌کنند. دلایل رمزگردانی گویشوران سیستانی برحسب عوامل اجتماعی و براساس نظریه تطابق گایلز (1979) بررسی شده است. گایلز (1979) چهار مشخصه را به عنوان انگیزه رمزگردانی معرفی کرده که این مشخصه‌ها شامل حالت، احساس، اعتقاد (باورها) و وفاداری به تعامل قومی است. این مشخصه‌ها بعدها توسط گایلز و دیگران (1982) توسعه یافته و مشخصه‌های دیگری به آن اضافه شد. در این مطالعه دو عامل اجتماعی طبقه اجتماعی و جنسیت مورد آزمایش قرار گرفته و هدف یافتن انگیزه‌ها و دلایل رمزگردانی در بین گویشوران سیستانی دارای جنسیت متفاوت و از طبقه اجتماعی مختلف بوده است. بررسی‌ها بر روی نوع گفتار دانشجویان دانشگاه زابل با طبقه تحصیلاتی یکسان (کارشناسی) صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در ارتباط با عامل اجتماعی جنسیت، زنان کمتر از مردان از رمزگردانی استفاده می‌کنند و در ارتباط با طبقه اجتماعی، در گفتار طبقه اجتماعی پایین‌تر رمزگردانی بیشتر مشاهده می‌شود که طبق الگوی تطابق اجتماعی گایلز دلیل آن  تمایل به حفظ همبستگی میان این افراد است. یکی دیگر از نتایج این تحقیق، میزان کاربرد گونه زبانی فارسی معیار در بین دو گروه زنان و مردان و در دو طبقه اجتماعی بالا و پایین است که شواهد بیانگر این واقعییت است که مردان در مقایسه با زنان تمایل کمتر به استفاده از گونه فارسی معیار داشته و طبقه اجتماعی پایین نسبت به طبقه اجتماعی بالا بیشتر تمایل به استفاده از گویش سیستانی دارند که این خود نشانگر الگوی‌ها و انگیزه‌های متفاوت رمزگردانی در عواملی اجتماعی مختلف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation and Patterns of Code Switching among Sistani Dialect Users according to Giles' Theory

نویسنده [English]

  • Mansooreh DelaramiFar
چکیده [English]

This research seeks the motivations and patterns of code switching among Sistani dialect users living in Sistan and Baluchestan Province, who speak two dialects: local and standard Persian. The reasons behind code switching among Sistani dialect users have been considered in terms of social factors and within the framework of Giles' accommodation theory (1979). Giles mentions four parameters as the motivations for code switching: mood, emotion, belief, and commitment to communal interaction. He later on elaborated the issue and added other factors (1982). Social class and gender have been studied to see how they can motivate code switching among Sistani dialect users. Having investigated the speech of B.A. students of Zabol University, the researcher reached the conclusion that as far as gender is concerned, women turn to code switching less often than men; and as far as social class is concerned, lower classes use code switching more often. This can be justified in terms of Giles's theory according to which, lower class people have a stronger tendency to maintain class congruity. The other point has to do with the use of standard Persian by men and women and by members of upper and lower classes: compared to women, men are less apt to use standard Persian and compared to the upper class, the lower class is more apt to use Sistani dialect; these differences echo the various patterns and motivations related to code switching as far as social factors are concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Giles, Speech Accommodation Theory
  • Code-switching
  • Motivation, Sistani Dialect
  • Sistani dialect
  • Psycho-social Theory
حیدری، عبدالحسین (1392) رمزگردانی دوزبانه‌های آذری- فارسی در کلاس درس از دیدگاه جامعه‌شناسی و روانشناسی زبان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
حیدری، عبدالحسین و افسر روحی (1392) «دلایل رمزگردانی زبانی معلمان در کلاسهای ابتدایی مناطق دو زبانه ترکی آذری- فارسی»، فصلنامه نوآوری آموزش، شماره 51، پاییز.
دوستی، محمد (1380) بررسی توصیفی ساخت واژه، تصریف و اشتقاق واجی در گویش سیستانی ادیمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه شیراز.
Ahangar, A. A. (2010) “A study of the verb system in the Sistani dialect of Persian”, Orientalia  Suecana, 59, pp. 5-44
Angogo, R.(1990) Linguistics and Attitudinal Factors in the Maintenance of the Luhya Group Identity, Unpoblished PhD Thesis, university of Texas.
Denison, N. (1971) “Some Observations on Language Variety and Plurilingualism”, In E. Ardner, ed. Social anthropology and Language, London: tavistock; also in Pride and Holmes (1972).
Eric, K. and Micheal, S. (1986) Cross Linguistics Influence in Second Language Acquisition, Britain: Pergamon Press Ltd. London
Giles, H. & HeWstone, M. (1982) Cognitive Structures, Speech & Social Situations: Two Intergrative Models, Language Sciences. 4
Giles, H. & Robinson, P. (Eds). (1990) Handbook of Language & Social Psychology, Chichester: John Willey & Sons
Giles, H. & Scherer, R.K. (1979) Social Markers in Speech, Cambridge: Cambridge Press.
Giles, H. & St Clair, R. (Eds) (1979) Language and Social Psychology, Oxford: Basil BlackWell
Giles, H. (1977) Language, Ethnicity and Intergroup Relation, London: Academic Press.
Giles, H. (1979) Accomodation Theory: Optimal Levels of Convergence, Oxford: Basil BlackWell.
Giles, H. Mulac, A., Bradac, J.J & Johnson, P. (1987) Speech Accomodation Theory The first Decade and Beyond, In M.L. McLaughlin(Eds), Communication Year Book 10.
Gumperz, J. (1982) Discourse Strategies, Cambridge University Press.
Hudson, R. (1980) Sociolinguistics, Cambridge University Press.
Kanana, F.E. (2003) CodesWitching in business Transaction: A case study of Repertoire in Massai Market in Nairobi, Kenya, Unpublished M.A. Thesis, Kenyatta University.
Labov, W. (1972) Sociolinguistics Patterns, Oxford: Basil BlackWell Ltd.
Milroy, l. (1987) Observing and Analyzing Natural Language; A Critical Account of Sociolinguistics Method, Basil BlackWell
Muyesken, P. (1995) Grammatical Concepts in CodesWitching, Cambridge: Cambridge University.
Romain, S. (1994) Language in Society; An Introduction in Sociolinguistics, Oxford: Oxford Press.
Silva, C. (1994) Language Contact and Change, USA: press NeW York.
Trudgil, P. (Eds) (1984) Applied Linguistics, London: Academic Press.