دوفصلنامۀ «زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی» دانشگاه شیراز بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازۀ زمانی بهار و تابستان 1395 نخستین شمارۀ خود را منتشر کرد. این دوفصلنامه پس از انتشار شمارۀ دوم خود، وارد مسیر اخذ درجۀ علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و به استناد نامۀ مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور وزارت نامبرده به شمارۀ 311570/18/3/ مورخ ‏‏07/12/‏‏‏1397 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرد. این نشریه با دسترسی آزاد در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و داوری آثار دریافتی به صورت دو سو ناشناس انجام می‌شود.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-299 

2. واژه بست در کردی کلهری ایلامی

صفحه 25-51

10.22099/jill.2020.35784.1182

حبیب گوهری؛ مهدی مهدی زاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ طیبه خوشبخت


6. بررسی فرایند تبدیل در کردی کلهری

صفحه 135-154

10.22099/jill.2020.37691.1206

الهام کرمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


10. واژه‌بست در گویش طالقانی

صفحه 227-249

10.22099/jill.2020.34750.1162

موسی میرزائی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی