تعداد مقالات: 46
26. بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-202

10.22099/jill.2017.25084.1039

محمد تدو؛ رضا میرزائی


27. گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-159

10.22099/jill.2016.4020

مرضیه مسیحی پور؛ باقر خرمی


28. بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2018.28176.1080

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


29. تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-57

10.22099/jill.2020.30372.1097

مهسا کمال پور؛ مهین ناز میردهقان


31. بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-111

10.22099/jill.2020.33447.1130

محمود مبارکی؛ ابوالفضل مصفا جهرمی


32. مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-132

10.22099/jill.2020.33471.1131

مهین ناز میردهقان؛ زهرا فرخ نژاد؛ محسن اکبری


34. مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد


35. تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218

10.22099/jill.2020.33861.1142

آیگین مردانی؛ صدرالدین طاهری


36. تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-241

10.22099/jill.2020.34472.1157

شاهین احمدی‌شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ محمد صدیق زاهدی


37. بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 243-265

10.22099/jill.2020.35234.1170

حمیرا عابدینی؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی


38. شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-290

10.22099/jill.2020.36080.1187

الهام علایی ابوذر


40. تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.37177.1198

طاهره قطبی کریمی؛ فائزه ارکان؛ آزیتا عباسی


41. پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.35667.1181

اسفندیار طاهری؛ مریم نیکبخت


42. بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.36747.1193

آمنه کریمی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان


44. واژه بست در کردی کلهری ایلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35784.1182

حبیب گوهری؛ مهدی مهدی زاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ طیبه خوشبخت


45. هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35638.1180

وحید صادقی؛ عباس دلاوری


46. دوگان‌سازی در زبان لاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35126.1166

لیلا دیانت