تعداد مقالات: 27
1. همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-31

محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


2. ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان


3. تناوب سببی در گویش خوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

مهدی عباسی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-22

فرخ حاجیانی؛ مجتبی دورودی؛ محسن محمودی


5. سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-73

عباسعلی آهنگر؛ سپهر صدیقی نژاد


6. بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

شیما ابراهیمی؛ الهام اخلاقی باقوجری


7. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46

شراره شفایی؛ فرخ حاجیانی؛ محسن محمودی


8. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد


10. ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-75

شادی داوری؛ بهناز کوکبی


11. بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-65

جواد رحمانی؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر


12. فرایند همگونی در زبان لاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-72

لیلا دیانت


13. بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 102-121

هنگامه واعظی؛ معراج نوعی هشجین؛ سیدمحمد رضی نژاد


14. تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 76-96

آزاد محمدی؛ گلناز مدرسی قوامی


15. فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-89

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


16. اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-85

علی اسلامی؛ الهام هوشمند


17. جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 122-160

ارسلان میرزایی؛ محمد هادی فلاحی


18. تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-123

فاطمه عباسیان؛ ماندانا نوربخش


19. فرایند تکرار در زبان لاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

حسین نجاری؛ شیما صدیقی


21. تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-176

سیدمهدی سجادی


22. نظام مطابقه در گویش شورابی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-148

شهرام گرامی


23. بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-135

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ ماندانا نوربخش؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


25. بررسی واژه‌های عربی در گویش بستکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-202

محمد تدو؛ رضا میرزائی


شماره‌های پیشین نشریه