دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل اشتقاق و تصریف فارسی در چارچوب صرف تابع‌های صیغگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.37177.1198

طاهره قطبی کریمی؛ فائزه ارکان؛ آزیتا عباسی


2. پیکانی، از گویش‌های منطقۀ جرقویۀ اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.35667.1181

اسفندیار طاهری؛ مریم نیکبخت


3. بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22099/jill.2020.36747.1193

آمنه کریمی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان


5. واژه بست در کردی کلهری ایلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35784.1182

حبیب گوهری؛ مهدی مهدی زاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ طیبه خوشبخت


6. هماهنگی واکه‌ای در ترکی همدانی: بررسی میزان اعتبار انگاره‌های بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35638.1180

وحید صادقی؛ عباس دلاوری


7. دوگان‌سازی در زبان لاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22099/jill.2020.35126.1166

لیلا دیانت