نویسنده = عباسعلی آهنگر
تعداد مقالات: 2
1. مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد


2. سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-73

10.22099/jill.2017.24002.1017

عباسعلی آهنگر؛ سپهر صدیقی نژاد