نویسنده = حسین نجاری
تعداد مقالات: 1
1. فرایند تکرار در زبان لاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

10.22099/jill.2019.5378

حسین نجاری؛ شیما صدیقی